1.Xianrui Xie, Dongsheng Li, Changming Su, Wei Cong, Xiumei Mo, Guige Hou*, and Chunhua Wang*, Functionalized Biomimetic Composite Nanfibrous Scaffolds with Antibacterial and Hemostatic Efficacy for Facilitating Wound Healing, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2019, 15, 1267–1279
2.Wei Zhai, Li-jun Qiu, Xiu-mei Mo, Sheng Wang, Yun-fei Xu, Bo Peng, Min Liu, Jun-hua Huang, Guang-chun Wang, Jun-hua Zheng*, Coaxial electrospinning of P(LLA-CL)/heparin biodegradable polymer nanofibers: potential vascular graft for substitution of femoral artery, J Biomed Mater Res Part B 2019: 107B: 471-478
3.Mingjun Du#, Jianmin Gu#,Juan Wang, Yizheng Xue, Yiwen Ma, Xiumei Mo* and Song Xue*,Silk fibroin/poly(L- lactic acid-co-ε-caprolactone) electrospun nanofibrous scaffolds exert a protective effect following myocardial infarction,Experimental and Therapeutic Medicine 2019, 17: 3989-3998
4.Weiming Chen, Yong Xu, Yanqun Liu, ZongxinWang, Yaqiang Li, Gening Jiang, Xiumei Mo*, Guangdong Zhou*, Three-dimensional printed electrospun fiber-based scaffold for cartilage regeneration, Materials and Design 2019, 179, 107886
5.Dawei Jin, Junfeng Hu, Dekai Xia, A’li Liu, Haizhu Kuang, Jun Du, Xiumei Mo*, Meng Yin*, Evaluation of a simple off-the-shelf bi-layered vascular scaffold based on poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) /silk fibroin in vitro and in vivo, International Journal of Nanomedicine 2019:14 4261–4276
6.Juan Wang, Wei Zheng, Liang Chen, Tonghe Zhu, Wei Shen, Cunyi Fan, Hongjun Wang, and Xiumei Mo*, Enhancement of Schwann Cells Function Using Graphene-OxideModified Nanofiber Scaffolds for Peripheral Nerve Regeneration, ACS Biomater. Sci. Eng. 2019, 5(5), 2444−2456
7.Kaiqiang Ye, Haizhu Kuang, Zhengwei You, Yosry Morsi and Xiumei Mo*,Electrospun Nanofibers for Tissue Engineering with Drug Loading and Release,Pharmaceutics 2019, 11, 182; doi:10.3390/pharmaceutics11040182
8.Dongdong Zhang, Linpeng Fan, Linlin Ma, Junqiu Liu, Kai Zhou, Xinran Song, Meiqi Sun, Xiumei Mo, Chuanglong He, Yuxin Chen*, and Hongsheng Wang*, Helicobacter pylori Ribosomal Protein-A2 Peptide/Silk Fibroin Nanofibrous Composites as Potential Wound Dressing, J. Biomed. Nanotechnol. 2019, 15(3), 507-517
9.Dinghua Liu, Wei Nie, Dejian Li, Weizhong Wang, Lixia Zheng, Jingtian Zhang, Jiulong Zhang, Chen Peng, Xiumei Mo, Chuanglong He*, 3D printed PCL/SrHA scaffold for enhanced bone regeneration, Chemical Engineering Journal 2019, 362, 269–279
10.Xiaojun Zhou, Qianqian Zhang, Liang Chen, Wei Nie, Weizhong Wang, Hongsheng Wang, Xiumei Mo, and Chuanglong He*, Versatile Nanocarrier Based on Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles to Codeliver Osteogenic Gene and Drug for Enhanced Osteodifferentiation, ACS Biomater. Sci. Eng. 2019, 5, 710−723
11.Dong Lei, Yang Yang, Zenghe Liu, Shuo Chen, Benyan Song, Ao Shen, Binqian Yang, Sen Li, Zhize Yuan, Quan Qi, Lijie Sun, Yifan Guo, Han Zuo, Shixing Huang, Qi Yang, Xiumei Mo, Chuanglong He, Bo Zhu, Eric M. Jeffries, Feng-Ling Qing, Xiaofeng Ye,* Qiang Zhao* and Zhengwei You *, A general strategy of 3D printing thermosets for diverse applications, Mater. Horiz., 2019, 6, 394—404
12.Dongsheng Li, Yonglin Gao, Yunzhi Wang, Xiaoping Yang, Chuanglong He, Meifang Zhu, Shumin Zhang and Xiumei Mo*,Evaluation of biocompatibility and immunogenicity of micro/nanofiber materials based on tilapia skin collagen,Journal of Biomaterials Applications, 2019, 33(8)1118–1127
13.Xuran Guo, Jinjing Zhu, Hongmei Zhang,  Zhengwei You, Yosory Mosi ,Xiumei Mo*, Tonghe Zhu*, Facile preparation of a controlled-release tubular scaffold for blood vessel implantation, Journal of Colloid and Interface Science, 2019, 539, 351-360
14.Lijie Sun, Min Wang, Shuo Chen, Binbin Sun, Yifan Guo, Chuanglong He, Xiumei Mo, Bo Zhu, Zhengwei You*, Molecularly engineered metal-based bioactive soft materials – Neuroactive magnesium ion/polymer hybrids,Acta Biomaterialia 2019,85 310–319
15.Juan Wang, Yuan Cheng, Liang Chen, Tonghe Zhu, Kaiqiang Ye, Chao Jia, Hongjun Wang, Meifang Zhu, Cunyi Fan*, Xiumei Mo* , In vitro and in vivo studies of electroactive reduced graphene oxide-modified nanofiber scaffolds for peripheral nerve regeneration,Acta Biomaterialia 2019, 84, 98–113
16.Kaiqiang Ye, Dinghua Liu, Haizhu Kuang, Jiangyu Cai, Weiming Chen, Binbin Sun, Lunguo Xia, Bing Fang, Yosry Morsi, Xiumei Mo*,Three-dimensional electrospun nanofibrous scaffolds displaying bone morphogenetic protein-2-derived peptides for the promotion of osteogenic differentiation of stem cells and bone regeneration,Journal of Colloid and Interface Science 2019, 534, 625–636
17.Binbin Sun, Zifei Zhou, Dawei Li, Tong Wu, Hao Zheng, Junjian Liu, Gangyang Wang, Yinxian Yu* , Xiumei Mo*,Polypyrrole-coated poly(l-lactic acid-co-ε-caprolactone)/silk fibroin nanofibrous nerve guidance conduit induced nerve regeneration in rat, Materials Science & Engineering C , 2019, 94 , 190–199
18.Haizhu Kuang, Shuofei Yang, Yao Wang, Yuting He, Kaiqiang Ye, Junfeng Hu, Wei Shen, Yosry Morsi, Shuyang Lu∗, and Xiumei Mo∗, Electrospun Bilayer Composite Vascular Graft with an Inner Layer Modified by Polyethylene Glycol and Haparin to Regenerate the Blood Vessel, J. Biomed. Nanotechnol. 2019, 15(1),77–84
19.李丹丹,莫秀梅, 基于席夫碱反应的氧化葡聚糖/胺化羧甲基壳聚糖双组分水凝胶粘合剂, 中国组织工程研究, 2018,22(22):3527-3532
20.周恬,莫秀梅,孙皎,仿生鱼胶原复合膜引导牙周/ 骨组织再生的体外研究,口腔材料器械杂志,2018,27(1),13-18
21.沈庆春,米俊鹏,田露阳,莫秀梅,孟清, 蛛丝蛋白PySp用于静电纺纳米纤维膜的研究,生物学杂志,网络出版2018-06-22 10:33:59, http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1081.Q.20180622.1033.022.html
22.Xin PAN, Binbin SUN*, and Xiumei MO*,Electrospun polypyrrole-coated polycaprolactone nanoyarn nerve guidance conduits for nerve tissue engineering,Front. Mater. Sci. 2018, 12(4): 438–446
23.Shuo Chen, Tao Huang, Han Zuo, Sihao Qian, Yifan Guo, Lijie Sun, Dong Lei, Qilin Wu, Bo Zhu, Chuanglong He, Xiumei Mo, Eric Jeffries, Hao Yu, and Zhengwei You*, A Single Integrated 3D-Printing Process Customizes Elastic and Sustainable Triboelectric Nanogenerators for Wearable Electronics, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 180510
24.Weizhong Wang, Wei Nie, Dinghua Liu, Haibo Du, Xiaojun Zhou, Liang Chen, Hongsheng Wang, Xiumei Mo, lei li, Chuanglong He*, Macroporous nanofibrous vascular scaffold with improved biodegradability and smooth muscle cells infiltration prepared by dual phase separation technique, International Journal of Nanomedicine 2018:13 7003–7018
25.Hui Jing, Botao Gao, Manchen Gao, Haiyue Yin, Xiumei Mo, Xiaoyang Zhang, Kai Luo, Bei Feng, Wei Fu, Jing Wang, Wei Zhang, Meng Yin, Zhongqun Zhu, Xiaomin He* & Jinghao Zheng*, Restoring tracheal defects in a rabbit model with tissue engineered patches based on  TGF-β3-encapsulating electrospun poly(l-lactic acid-co-ε-caprolactone)/collagen scaffolds, ARTIFICIAL CELLS, NANOMEDICINE, AND BIOTECHNOLOGY, 2018, https://doi.org/10.1080/21691401.2018.1439844
26.Jing Wang, Lingling Tian, Nuan Chen, Seeram Ramakrishnab, Xiumei Mo*, The cellular response of nerve cells on poly-L-lysine coated PLGA-MWCNTs aligned nanofibers under electrical stimulation, Materials Science & Engineering C, 2018, 91, 715-726
27.Linlin Ma, Dongdong Zhang, Xingxing Yang, Lin Zhang, Jin Chu, Guoyin Kai*, Chuanglong He, Xiumei Mo and Hongsheng Wang*, Cirsium Japonicum DC ingredients-loaded silk fibroin nanofibrous matrices with excellent hemostatic activity, Biomed. Phys. Eng. Express 2018, 4, 025035
28.Jiangyu Cai, Juan Wang, Kaiqiang Ye, Dandan Li, Chengchong Ai, Dandan Sheng, Wenhe Jin, Xingwang Liu, Yunlong Zhi, Jia Jiang, Jun Chen, Xiumei Mo*, Shiyi Chen, Dual-layer aligned-random nanofibrous scaffolds for improving gradient microstructure of tendon-to-bone healing in a rabbit extra-articular model, International Journal of Nanomedicine 2018:13 3481–3492
29.Tong Wu, Jialing Zhang, Yuanfei Wang, Binbin Sun, Meng Yin, Gary L. Bowlin, and Xiumei Mo*, Design and Fabrication of a Biomimetic Vascular Scaffold Promoting in Situ Endothelialization and Tunica Media Regeneration, ACS Appl. Bio Mater. 2018, 1, 833−844
30.Atta ur Rehman Khan, Shi Xiangyang, Aftab Ahmad and Xiu-mei Mo*,Electrospinning of Crude Plant Extracts for Antibacterial and Wound Healing Applications: A Review,SM Journal of Biomedical Engineering,2018; 4(1): 1024
31.Kaile Zhang, Nailong Cao, Xuran Guo, Qingsong Zou, Shukui Zhou, Ranxing Yang, Weixin Zhao, Xiumei Mo, Wei Liu, Qiang Fu*, The fabrication of 3D surface scaffold of collagen/poly (L-lactide-co-caprolactone) with dynamic liquid system and its application in urinary incontinence treatment as tissue engineered sub-urethral sling:In vitro and in vivostudy, Neurourology and Urodynamics. 2018;37:978–985.
32.Weiming Chen, Hany El-Hamshary, Salem S. AL-Deyab, Xiumei Mo*, A method to control curcumin release from PELA fiber by heat treatment, Advances in Polymer Technology, 2018, 37(3), 21705
33.Wenshuai Fan, Jinghuan Li, Liu Yuan, Jifei Chen, Zhe Wang, Yiming Wang, Changan Guo, Xiumei Mo, and Zuoqin Yan*, Intra-articular injection of kartogenin-conjugated polyurethane nanoparticles attenuates the progression of osteoarthritis, DRUG DELIVERY, 2018, 25(1), 1004–1012, https://doi.org/10.1080/10717544.2018.1461279
34.Haizhu Kuang, Yao Wang, Junfeng Hu, Chunsheng Wang, Shuyang Lu, Xiumei Mo*, A method for preparation of an internal layer of artificial vascular graft Co-modified with salvianolic acid B and heparin, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(23), 19365-19372
35.Jing Wang, Lingling Tian, Liumin He, Nuan Chen, Seeram Ramakrishna, Kwok-Fai So, Xiumei Mo*, Lycium barbarum polysaccharide encapsulated Poly lactic-co-glycolic acid Nanofbers: cost efective herbal medicine for potential application in peripheral nerve tissue engineering,Scientific Reports, (2018) 8:8669, DOI:10.1038/s41598-018-26837-Z
36.Jing Wang, Lingling Tian, Baiwen Luo, Seeram Ramakrishna, Dan Kai*, Xian Jun Loh, In Hong Yang, G. Roshan Deen, Xiumei Mo*,Engineering PCL/Lignin Nanofibers as an Antioxidant Scaffold for the Growth of Neuron and Schwann cell,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2018, 169, 356-365
37.Jun Ma, Yunfei He, Xilin Liu, Weiming Chen, An Wang, Chia-Ying Lin, Xiumei Mo*, Xiaojian Ye*, Anovel electrospun-aligned nanoyarn/three-dimensional porous nanofibrous hybrid scaffold for annulus fibrosus tissue engineering, International Journal of Nanomedicine, 2018:13 1553–1567
38.Wencheng Liang, Jia Hou, Xiangchen Fang, Fudong Bai, Tonghe Zhu, Feifei Gao, Chao Wei, Xiumei Mo, Meidong Lang*, Syntheses of cellulose diacetate based copolymer electrospun nanofibers for tissue scaffold, Applied surface Science, 2018, 443, 374-381
39.Tong Wu, Jiajia Xue, Haoxuan Li, Chunlei Zhu, Xiumei Mo, and Younan Xia*, General Method for Generating Circular Gradients of Active Proteins on Nanofiber Scaffolds Sought for Wound Closure and Related Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 8536−8545
40.Xiaojun Zhou, Weizong Weng, Bo Chen, Wei Feng, Weizhong Wang, Wei Nie, Liang Chen, Xiumei Mo, Jiacan Su *, Chuanglong He *, Mesoporous silica nanoparticles/gelatin porous composite scaffolds with localized and sustained release of vancomycin for treatment of infected bone defects, Journal of Materials Chemistry B, 2018,6,740-752
41.Liu YUAN, Wenshuai FAN, Linyingjun HAN, Changan GUO, Zuoqin YAN, Meifang ZHU, and Xiumei MO*,Evaluation of hydrogels for soft tissue adhesives in vitro and in vivo analyses,Front. Mater. Sci. 2018, 12(1): 95–104
42.Tong Wu, Jialing Zhang, Yuanfei Wang, Dandan Li, Binbin Sun, Hany El-Hamshary, Meng Yin*, Xiumei Mo*,Fabrication and preliminary study of a biomimetic tri-layer tubular graft based on fibers and fiber yarns for vascular tissue engineering,Materials Science & Engineering C,2018,82, 121–129
43.Zhiwen Zeng, Hongsheng Wang, Yosry Morsi, Xiumei Mo*, Synthesis and characterization of incorporating mussel mimetic moieties into photoactive hydrogel adhesive, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2018, 161, 94–102
44.Ziqi Gu, Haiyue Yin, Juan Wang, Linlin Ma, Yosry Morsi, Xiumei Mo*, Fabrication and characterization of TGF- 1-loaded electrospun poly (lactic-co-glycolic acid) core-sheath sutures, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2018, 161, 331–338
45.SUN Binbin( 孙彬彬) ,WU Tong( 吴 桐) ,WANG Juan( 王 娟) ,BHUTTO M Aqeel( 布托阿齐) ,YUAN Liu( 袁 柳) ,LI Dandan( 李丹丹) ,MO Xiumei( 莫秀梅)* *,Fabrication and Characterization of Dual-layer Multichannel Nerve Guidance Conduit,Journal of Donghua University ( Eng. Ed.) 2017, 34(1), 167-170
46.Jing Wang, Nuan Chen, Seeram Ramakrishna, Lingling Tian,* and Xiumei Mo*, The Effect of Plasma Treated PLGA/MWCNTs-COOH Composite Nanofibers on Nerve Cell Behavior, Polymer 2017, 9, 713
47.Kui Yu, Xiangxiang Zhou, EI-Assar M R, Tonghe Zhu, Yu Wu, Juang Wang, Wenhao Feng, Yosry Morsi, Xiumei MO*, Preparation and Characterization of Chitosan Nanofibers Containing Silver Nanoparticles, Journal of Donghua University (Eng. Ed.) , 2017,34(1) 105-110
48.Xiaojun Zhou, Ming Qin, Liang Chen, Wei Nie, Xiumei Mo, Chuanglong He*, Effect of Polyethlenimine Content on Liposome/Polyethylenimine Complexes Mediated Gene Delivery, Journal of Donghua University (Eng. Ed.) , 2017, 34(2) 195-198
49.蔡江瑜,蒋佳,莫秀梅,陈世益,丝素蛋白/聚乳酸-聚己内酯纳米纤维支架对兔腱-骨愈合影响的实验,中国修复重建外科杂志,2017, 31(8),957-962
50.Fengjuan Zou, Runrun Lia, Jianjun Jiang, Xiumei Mo, Guofeng Gu, Zhongwu Guo and Zonggang Chen*,Mechanical enhancement and in vitro biocompatibility of nanofibrous collagen-chitosan scaffolds for tissue engineering,Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 2017,28(18), 2255–2270
51.Anlin Yin⁎, Jiukai Li, Xiumei Mo, Rifang Luo, Xingdong Zhang, Yunbing Wang⁎, Fabrication and characteration of coaxial electrospun multicomponent fibrous graft for vascular tissue engineering, Journal of Controlled Release, 2017, 259, e5–e195
52.Tong Wu, Binbin Sun, Dandan Li, Xiumei Mo*,Anti-CD133 antibody loaded bilayer tubular scaffold based on poly(L-lactide-co-caprolactone)/collagen nanofibers and nanoyarns for vascular tissue engineering, Journal of Controlled Release, 2017, 259, e5–e195
53.Linpeng Fan⁎, Zengxiao Cai, Xiaohua Geng, Hongsheng Wang⁎⁎, Jingliang Li, Chuanglong He, Xiumei Mo, Xungai Wang, Fabrication and characterization of compound vitamin B/silk fibroin nanofibrous matrices, Journal of Controlled Release 2017, 259, e5–e195
54.Chongyang Wang, Wenxiu Hou, Xuran Guo, Juehong Li, Tu Hu, Manle Qiu, Shen Liu, Xiumei Mo⁎, Xudong Liu⁎, Two-phase electrospinning to incorporate growth factors loaded chitosan nanoparticles into electrospun fibrous scaffolds for bioactivity retention and cartilage regeneration, Materials Science and Engineering C, 2017,79, 507–515
55.Tian Zhou, Xin Liu, Baiyan Sui, Chao Liu, Xiumei Mo* and Jiao Sun*, Development of fish collagen/bioactive glass/chitosan composite nanofibers as a GTR/GBR membrane for inducing periodontal tissue regeneration, Biomed. Mater. 2017, 12, 055004
56.Zhiwen Zeng, Xiumei Mo*, Rapid in situ cross-linking of hydrogel adhesives based on thiol-grafted bioinspired catechol-conjugated chitosan, Journal of Biomaterials Applications 2017, 32(5), 612–621
57.Kaile Zhang, Nailong Cao, Xuran Guo, Qingsong Zou, Shukui Zhou, Ranxing Yang, Weixin Zhao, Xiumei Mo, Wei Liu, Qiang Fu*, The fabrication of 3D surface scaffold of collagen/poly(L-lactide-co-caprolactone) with dynamic liquid system and its application in urinary incontinence treatment as a tissue engineered sub-urethral sling: In vitro and in vivo study, Neurourology and Urodynamics, 2017, 1-8
58.Juan WANG, Binbin SUN, Muhammad Aqeel BHUTTO, Tonghe ZHU, Kui YU, Jiayu BAO, Yosry MORSI, Hany EL-HAMSHARY, Mohamed EL-NEWEHY, and Xiumei MO*,Fabrication and characterization of Antheraea pernyi silk fibroin-blended P(LLA-CL) nanofibrous scaffolds for peripheral nerve tissue engineering, Front. Mater. Sci. 2017, 11(1): 22–32
59.Abdalla Abdal-hay, Adnan Memic, Kamal H. Hussein, Yi Seul Oh, Mohamed Fouad, Fawzi F. Al-Jassir, Heung-Myong Woo, Yosry Morsi, Xiumei Mo, Sašo Ivanovski*, Rapid fabrication of highly porous and biocompatible composite textile tubular scaffold for vascular tissue engineering, European Polymer Journal, 2017, 96, 27-43
60.Yu WU, Liu YUAN, Nai-an SHENG, Zi-qi GU, Wen-hao FENG, Hai-yue YIN, Yosry MORSI, and Xiu-mei MO*,A soft tissue adhesive based on aldehyde-sodium alginate and amino-carboxymethyl chitosan preparation through the Schiff reaction,Front. Mater. Sci. 2017, 11(3): 215–222
61.Wenhao Feng, Peixi Liu, Haiyue Yin, Ziqi Gu, Yu Wu, Wei Zhu, Yingjun Liu, Hao Zheng and Xiumei MO*, Heparin and rosuvastatin calcium-loaded poly-( L -lactide-co-caprolactone) nanofiber-covered stent-grafts for aneurysm treatment, New J.Chem., 2017, 41, 9014-9023, impact factor 3.269
62.Haiyue Yin, Juan Wang, Ziqi Gu, Wenhao Feng, Manchen Gao, Yu Wu, Hao Zheng, Xiaomin He and Xiumei Mo*, Evaluation of the potential of kartogenin encapsulated poly(L-lactic acid-co-caprolactone)/collagen nanofibers for tracheal cartilage regeneration, Journal of Biomaterials Applications, 2017, 32(3) , 331–341, imnpact factor 2.3
63.Binbin Sun, Zifei Zhou, Tong Wu, Weiming Chen, Dawei Li, Hao Zheng, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab4, Xiumei Mo*, Yinxian Yu*, Development of Nanofiber Sponges-Containing Nerve Guidance Conduit for Peripheral Nerve Regeneration in Vivo, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 26684−26696
64.PiJun Yu, JiAn Guo, JunJie Li, Xiao Shi, LuPing Wang, Wei Chen∗, and XiuMei Mo∗ Repair of Skin Defects with Electrospun Collagen/Chitosan and Fibroin/Chitosan Compound Nanofiber Scaffolds Compared with Gauze Dressing, Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 2017, 7(5), 386-392
65.Yinxian YU, Binbin SUN, Chengqing YI, and Xiumei MO*, Stem cell homing-based tissue engineering using bioactive materials, Front. Mater. Sci. 2017, 11(2): 93–105
66.Jing Wang, Binbin Sun, Lingling Tian, Xiaomin He, Qiang Gao, Tong Wu, Seeram Ramakrishna, Jinghao Zheng, Xiumei Mo*, Evaluation of the potential of rhTGF- β3 encapsulated P(LLA-CL)/collagen nanofibers for tracheal cartilage regeneration using mesenchymal stems cells derived from Wharton's jelly of human umbilical cord, Materials Science and Engineering C 70 (2017) 637–645
67.Bensong Han, Feng Xue∗, Cunyi Fan and Xiumei Mo, Surface heparinization and blood compatibility modification of small intestinal submucosa (SIS) for small-caliber vascular regeneration, Bio-Medical Materials and Engineering 2017, 28, 213–222
68.Liu Yuan, Yu Wu, Jun Fang, Xiaojuan Wei, Qisheng Gu, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Yosry Morsi & Xiumei Mo*, Modified alginate and gelatin cross-linked hydrogels for soft tissue adhesive, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology An International Journal, 2017, 45(1),76-83, impact factor 5.605
69.Liu Yuan, Yu Wu, Qi-sheng Gu, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newehy, Xiumei Mo∗, Injectable photo crosslinked enhanced double-network hydrogels from modified sodium alginate and gelatin, International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 96, 569–577
70.Kaile Zhang, Qiang Fu, James Yoo, Xiangxian Chen, Prafulla Chandra, Xiumei Mo, Lujie Song, Anthony Atala, Weixin Zhao*, 3D bioprinting of urethra with PCL/PLCL blend and dual autologous cells in fibrin hydrogel: An in vitro evaluation of biomimetic mechanical property and cell growth environment, Acta Biomaterialia 2017, 50, 154–164
71.Yibo Gan, Pei Li, Liyuan Wang, Xiumei Mo, Lei Song, Yuan Xu, Chen Zhao, Bin Ouyang, Bing Tu, Lei Luo, Linyong Zhu, Shiwu Dong, Fuyou Li, Qiang Zhou*, An interpenetrating network-strengthened and toughened hydrogel that supports cell-based nucleus pulposus regeneration, Biomaterials 2017, 136 , 12-28
72.Tonghe Zhu, Kui Yu, M. Aqeel Bhutto, Xuran Guo, Wei Shen, Juan Wang, Weiming Chen, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*,Synthesis of RGD-peptide modified poly(ester-urethane) urea electrospun nanofibers as a potential application for vascular tissue engineering, Chemical Engineering Journal 2017, 315, 177–190, Impact factor 6.1206
73.Tong Wu, Jialing Zhang, Yuanfei Wang, Binbin Sun, Xuran Guo, Yosry Morsi, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newehy, and Xiumei Mo*, Development of Dynamic Liquid and Conjugated Electrospun Poly(L-lactide-co-caprolactone)/Collagen Nanoyarns for Regulating Vascular Smooth Muscle Cells Growth, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2017, 13, 303–312
74.Tian Zhou, Baiyan Sui, Xiumei Mo*, Jiao Sun*, Multifunctional and biomimetic fish collagen/bioactive glass nanofibers: fabrication, antibacterial activity and inducing skin regeneration in vitro and in vivo, International Journal of Nanomedicine 2017:12 3495–3507
75.Tong Wu, Dandan Li, Yuanfei Wang, Binbin Sun, Dawei Li, Yosry Morsi, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab and Xiumei Mo*, Laminin-coated nerve guidance conduits based on poly(L-lactide-co-glycolide) fibers and yarns for promoting Schwann cells’ proliferation and Migration, J. Mater. Chem. B, 2017, 5, 3186—3194
76.Weiming Chen, Binbin Sun, Tonghe Zhu, Qiang Gao, Yosry Morsi, Hany El-Hamshary,Mohamed El-Newehy, Xiumei Mo*, Groove fibers based porous scaffold for cartilage tissue engineering application, Materials Letters 2017, 192, 44–47
77.Anlin Yin*, Rifang Luo, Jiukai Li, Xiumei Mo*, Yunbing Wang*, Xingdong Zhang,Coaxial electrospinning multicomponent functional controlled-release vascular graft: Optimization of graft properties,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017, 152, 432–439
78.Kui Yu, Tonghe Zhu,Yu Wu, Xiangxiang Zhou, Xingxing Yang, Juan Wang, Jun Fang, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Incorporation of amoxicillin-loaded organic montmorillonite into poly(ester-urethane) urea nanofibers as a functional tissue engineering scaffold, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 151,314–323
79.Tong Wu, Hui Zheng, Jianfeng Chen, Yuanfei Wang, Binbin Sun,Yosry Morsi, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Chang Chen* and Xiumei Mo*,Application of a bilayer tubular scaffold based on electrospun poly(L-lactide-co-caprolactone)/collagen fibers and yarns for tracheal tissue engineering, Journal of Materials Chemistry B, 2017, 5,139-150
80.Sun, Binbin; Wu, Tong; He, Liping; Zhang, Jianguang; Yuan, Yuyu; Huang, Xijun; EI-Hamshary, Hany; Al-Deyab, Salem S.; Xu, Tao*; Mo, Xiumei*, Development of Dual Neurotrophins-Encapsulated Electrospun Nanofibrous Scaffolds for Peripheral Nerve Regeneration, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2016,12(11), 1987-2000,
81.Gao, Qiang; Huang, Chao; Sun, Binbin; Aqeel, Bhutto M.; Wang, Jing; Chen, Weiming; Mo, Xiumei*; Wan, Xinjian*, Fabrication and characterization of metal stent coating with drug-loaded nanofiber film for gallstone dissolution, Journal of Biomaterials Applications, 2016, 31(5), 784-796
82.Yang, Xingxing; Wang, Xiaoyun; Yu, Fan; Ma, Linlin; Pan, Xiaohan; Luo, Gejie; Lin, Si; Mo, Xiumei; He, Chuanglong; Wang, Hongsheng*, Hyaluronic acid/EDC/NHS-crosslinked green electrospun silk fibroin nanofibrous scaffolds for tissue engineering,Rsc Advances, 2016, 6(102),99720-99728
83.Gan, Yibo; Li, Sukai; Li, Pei; Xu, Yuan; Wang, Liyuan; Zhao, Chen; Ouyang, Bin; Tu, Bing; Zhang, Chengmin; Luo, Lei; Luo, Xiangdong; Mo, Xiumei*; Zhou, Qiang*, A Controlled Release Codelivery System of MSCs Encapsulated in Dextran/Gelatin Hydrogel with TGF-beta 3-Loaded Nanoparticles for Nucleus Pulposus Regeneration, Stem Cells International, 2016, Article ID 9042019, 14 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/9042019
84.Dapeng Fan, Shen Liu, Shichao Jiang, Zhiwei Li, Xiumei Mo, Hongjiang Ruan, Gang-Ming Zou,* Cunyi Fan, The use of SHP-2 gene transduced bone marrow mesenchymal stem cells to promote osteogenic differentiation and bone defect repair in rat, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2016,104(8), 1871-1881
85.Binbin Sun, Tong Wu, Juan Wang, Dawei Li, Jing Wang, Qiang Gao, M. Aqeel Bhutto, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyabc and Xiumei Mo*, Polypyrrole-Coated Poly(l-lactic acid-co-ε-caprolactone)/Silk Fibroin Nanofibrous Membranes Promoting Neural Cells Proliferation and Differentiation with Electrical Stimulation. Journal of Materials Chemistry B, 2016. 4, 6670-6679,
86.Jialin Song, Binbin Sun, Shen Liu, Wei Chen, Yuanzheng Zhang, Chunyang Wang, Xiumei Mo, Junyi Che, Yuanming Ouyang, Weien Yuan and Cunyi Fan*,Polymerizing Pyrrole Coated Poly (l-lactic acid-co-+-caprolactone) (PLCL) Conductive Nanofibrous Conduit Combined with Electric Stimulation for Long-Range Peripheral Nerve Regeneration,Frontiers in Molecular Neuroscience, 2016, 9 , 117, www.frontiersin.org
87.Anlin Yin, Gary L. Bowlin, Rifang Luo, Xingdong Zhang,Yunbing Wang*, and Xiumei Mo*, Electrospun silk fibroin/poly (L-lactide-ecaplacton) graft with platelet-rich growth factor for inducing smooth muscle cell growth and infiltration,Regenerative Biomaterials, 2016, 239–245, doi: 10.1093/rb/rbw026
88.Juan Wang, Zhuping Yin, Xiang Xue, Subhas C. Kundu, Xiumei Mo and Shenzhou Lu*, Natural Non-Mulberry Silk Nanoparticles for Potential-Controlled Drug Release, Int. J. Mol. Sci. 2016, 17(12), 2012; doi:10.3390/ijms17122012
89.Kui Yu, Xiangxiang Zhou, Tonghe Zhu, Tong Wu, Juan Wang, Jun Fang, M. R. El-Aassar, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newehy and Xiumei Mo*. Fabrication of poly(ester-urethane) urea elastomer/gelatin electrospun nanofibrous membranes for the potential application in skin tissue engineering. RSC Advances, 2016, 6(77): 73636-73644.
90.Xiaojun Zhou, Liang Chen, Wei Nie, Weizhong Wang, Ming Qin, Xiumei Mo, Hongsheng Wang, and Chuanglong He*, Dual-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles Mediated Codelivery of Doxorubicin and Bcl‑2 SiRNA for Targeted Treatment of Breast Cancer, The Journal of Physical Chemistry, C 2016, 120, 22375−22387
91.Xuran Guo, Kaile Zhang, Mohamed El-Aassar, Nanping Wang, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newehy, Qiang Fu , And Xiumei Mo*, The comparison of the Wnt signaling pathway inhibitor delivered electrospun nanoyarn fabricated with two methods for the application of urethroplasty,Front. Mater. Sci. 2016, 10(4): 346–357
92.郭煦然,张楷乐,朱同贺,莫秀梅*。基于静电纺丝技术的纳米纱纳米纤维膜的三维多孔支架的制备及性能研究[J]。中国科技论文在线精品论文。2016年9月第9卷第17期。CN11-9150/N5;ISSN1674-2850
93.Jun Fang, Jialing Zhang, Jun Du, Yanjun Pan, Jing Shi, Yongxuan Peng, Weiming Chen, Liu Yuan, Sang-Ho Ye, William R. Wagner, Meng Yin,* and Xiumei Mo*,Orthogonally Functionalizable Polyurethane with Subsequent Modification with Heparin and Endothelium-Inducing Peptide Aiming for Vascular Reconstruction,ACS Applied Materials &Interfaces, 2016, 8, 14442-14452
94.Weiming Chen, Shuai Chen, Yosry Morsi, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newhy, Cunyi Fan,* and Xiumei Mo*, Superabsorbent 3D Scaffold Based on Electrospun Nanofibers for Cartilage Tissue Engineering, ACS Applied Materials &Interfaces, 2016, 8, 24415-24425.
95.Jialing Zhang, Jun Du, Dekai Xia, Jinlong Liu, Tong Wu, Jing Shi, Wei Song, Dawei Jin, Xiumei Mo*, and Meng Yin*, Preliminary study of a novel nanofiber-based valve integrated tubular graft as an alternative for a pulmonary valved artery, RSC Advance., 2016, 6, 84837–84846
96.Kexin Qiu, Bo Chen, Wei Nie, Xiaojun Zhou, Wei Feng, Weizhong Wang, Liang Chen, Xiumei Mo, Youzhen Wei, and Chuanglong He*, Electrophoretic Deposition of Dexamethasone-Loaded Mesoporous Silica Nanoparticles onto Poly(LLactic Acid)/Poly(ε-Caprolactone) Composite Scaffold for Bone Tissue Engineering, ACS Applied Materials &Interfaces, 2016, 8, 4137-4148
97.Dawei Li, Weiming Chen, Binbin Sun, Haoxuan Li, Tong Wu, Qinfei Ke, Chen Huang, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, A comparison of nanoscale and multiscale PCL/gelatin scaffolds prepared by disc-electrospinning, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2016,146, 632–641
98.M. R. El-Aassar, Xiumei Mo*, Development of porous alginate microbeads containing silver nanoparticles and their antibacterial efficacy, Advances in Polymer Technology, 2016,35 (3) 298-306
99.M.R. El-Aassar, G F El Fawal, Nehal M. El-Deeb, H. Shokry Hassan, Xiumei Mo*, Electrospun polyvinyl alcohol/ Pluronic F127 blended nanofibers containing titanium dioxide for antibacterial wound dressing, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2016,178 (8), 1488-1502
100.高强,黄超,孙彬彬,陈维明,王静,宛新建,莫秀梅*, 一种治疗胆总管结石新型药物洗脱复合金属支架的制备及表征,中国科技论文在线,2016, [2016-09-29]. http://www.paper.edu.cn
101.Zhiwen Zeng, Xiu-mei Mo*, Chuanglong He, Yosry Morsi, Hany El-Hamshary and Mohamed El-Newehy, An in situ forming tissue adhesive based on poly(ethylene glycol)-dimethacrylate and thiolated chitosan through the Michael reaction, Journal of Materials Chemistry B, 2016, 4, 5585-5592
102.Bhutto M. Aqeel, Tong Wu, Binbin Sun, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Fabrication and Characterization of Vitamin B5 loaded Poly (L-lactide-cocaprolactone)/ Silk fiber Aligned Electrospun Nanofibers for Schwann cell proliferation, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2016, 144, 108-117
103.Kaile Zhang, Xuran Guo, Yan Li, Qiang Fu, Xiumei Mo*, Kyle Nelson,Weixin Zhao, Electrospun nanoyarn seeded with myoblasts induced from placentalstem cells for the application of stress urinary incontinence sling: Anin vitro study, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2016,144, 21-32
104.Bhutto M. Aqeel and Xiumei Mo*, Fabrication and characterization of water soluble vitamin loaded Poly (lactic-co-glycolic acid) aligned electrospun nanofibers, International Journal of Research, 2016, 3(8), 348-355
105.Tonghe Zhu, Kui Yu, M. Aqeel Bhutto, Juan Wang, Wei Shen, Wei Song, Xiangxiang Zhou, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, A facile approach to fabricate nano-attapulgite/poly(vinyl pyrrolidone)/biopolymers core-sheath ultrafine fibrous mats for drug controlled release, RSC Advances, 2016, 6, 49817–49823
106.Tian Zhou, Nanping Wang, Yang Xue, Tingting Ding, Xin Liu, Xiumei Mo*, and Jiao Sun, Electrospun tilapia collagen nanofibers accelerating wound healingvia inducing keratinocytes proliferation and differentiation, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, 143, 415–422
107.Jianchao Zhan, Yosry Morsi, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*,Preparation and Characterization of Electrospun in-situ Crosslinked Gelatin-Graphite Oxide  Nanofibers, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 2016, 27(5), 385-402.
108.Jiangchao Zhan, Junyi Liu, Cunyang Wang, Cunyi Fang, Hany A. EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Electrospun Silk Fibroin/Poly(lactic-co-glycolic acid) nanofibers for nerver tissue engineering, Journal of Bioactive and Compatible Polymer, 2016, 31(2), 208-224.
109.Weiming Chen,Jun Ma, Lei Zhu, Yosry Morsi, Hany EI-Hamsharye, Salem S. Al-Deyabe, Xiumei Mo*,Superelastic, superabsorbent and 3D nanofiber-assembled scaffold for tissue engineering, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2016,142,165–172
110.M. Aqeel Bhutto, Jianguang Zhang, Binbin Sun, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Development of poly (L-lactide-co-caprolactone) multichannel nerve conduit with aligned electrospun nanofibers for Schwann cell proliferation, International Journal Of Polymeric Materials And Polymeric Biomaterials, 2016,65(7), 323-329
111.Jianchao Zhan, Yosry Morsi, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, In vitro evaluation of electrospun gelatin–glutaraldehyde nanofibers, Front. Mater.Sci, 2016, 10 (1), 90-100
112.Xianyou Zheng, WeiWang, Shen Liu, Jinglei Wu, Fengfeng Li, Lei Cao, Xu-dong Liu, Xiumei Mo*, Cunyi Fan*, Enhancement of chondrogenic differentiation of rabbit mesenchymal stem cells by oriented nanofiber yarn-collagen type I/hyaluronate hybrid, Materials Science and Engineering C, 2016, 58, 1071–1076
113.甘翼搏,李培,周强,莫秀梅,宋磊,徐源,李松涛,李素凯,不同浓度的葡聚糖/明胶复合水凝胶支架性能表征及其对体外构建组织工程髓核的影响,第三军医大学学报,2015, 37(8),707-712
114.Jian-Feng Pan, Shuo Li, Chang-An Guo, Du-Liang Xu, Feng Zhang,Zuo-Qin Yan and Xiu-Mei Mo*, Evaluation of synovium-derived mesenchymal stem cells and 3D printed nanocomposite scaffolds for tissue engineering, Science and Technology of Advanced Materials, 2015, 16, 045001, doi:10.1088/1468-6996/16/4/045001
115.Akeo Hagiwara, Hiroyuki Tsujimoto, Toshitaka Takagi, hiroe Miyamoto, Koki Yamanaka, Xiumei Mo, Yoshito Ikada, Satoru Okumura, Regeneration and Reinforcement of the Aorta Using Scaffolds Composed of biodegradable non-woven fabric in a dog experiment:A preliminary report for a rapid communication, The Harris Science Review of Doshisha University, 2015, 56(3), 34-40
116.Kaile Zhang, Xuran Guo, Weixin Zhao, Guoguang Niu, Xiumei Mo*, and Qiang Fu*, Application of Wnt Pathway Inhibitor Delivering Scaffold for Inhibiting Fibrosis in Urethra Strictures: In Vitro and in Vivo Study, International Journal of Molecular Sciences, 2015, 16, 27659–27676; doi:10.3390/ijms161126050
117.Xiaojun Zhou, Wei Feng, Kexin Qiu, Liang Chen, Weizhong Wang, Wei Nie, Xiumei Mo, and Chuanglong He*,BMP‑2 Derived Peptide and Dexamethasone Incorporated Mesoporous Silica Nanoparticles for Enhanced Osteogenic Differentiation of Bone Mesenchymal Stem Cells,ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 7, 15777−15789
118.Xiaojun Zhou,Liang Chen,Weizhong Wang,Yating Jia,Anni Chang,Xiumei Mo, Hongsheng Wang and   Chuanglong He*, Electrospun nanofibers incorporating self-decomposable silica nanoparticles as carriers for controlled delivery of anticancer drug, RSC Advances 2015,5, 65897-65904
119.Dandan Zhang, Ni Ni, Junzhao Chen, Qinke Yao, Bingqiao Shen, Yi Zhang, Mengyu Zhu, Zi Wang, Jing Ruan, Jing Wang, Xiumei Mo, Wodong Shi, Jing Ji, Xianqun Fan & Ping Gu, Electrospun SF/PLCL nanofibrous membrane: a potential scaffold for retinal progenitor cell proliferation and differentiation, Scientific Reports, 2015, 5:14326
120.Dawei Li, Xin Pan, Binbin Sun, Tong Wu, Weiming Chen, Chen Huang, Qinfei Ke, Hany A EI-Hamshary, Salem S Al-Deyabd, Xiumei Mo*, Nerve Conduit Constructed by Electrospun P(LLA)CL Nanofiber and PLLA Nanofiber Yarn, Journal of Materials Chemistry B, 2015, 3, 8823 - 8831
121.Ahmed A. El-Shanshory, Weiming Chen, Hany A. El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Antibacterial ciprofloxacin hydrochloride incorporated PVA/regenerated silk fibroin nanofibers composite for wound dressing applications, Journal of Controlled Release 2015, 213, e8
122.Jun Fang, Jing Wang, Tong Wu, Anlin Yin, Xiumei Mo*,Electrospun macroporous fibrous scaffolds,Journal of Controlled Release 2015, 213, e60
123.Jing Wang, Qingzhu An, Dawei Li, Tong Wu, Weiming Chen, Binbin Sun, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Wei Zhu, and Xiumei Mo*, Heparin and Vascular Endothelial Growth Factor Loaded Poly(L-lactide-co-caprolactone) Nanofiber Covered Stent-Graft for Aneurysm Treatment,Journal of Biomedical Nanotechnology 2015, 11, 1947-1960.
124.Jun Fang, Sang-Ho Ye, Jing Wang, Ting Zhao, Xiumei Mo*, and William R. Wagner, Thiol Click Modification of Cyclic Disulfide Containing Biodegradable Polyurethane Urea Elastomers,Biomacromolecules, 2015, 16, 1622-1633
125.Shen Liu, Jinglei Wu, Xudong Liu,Desheng Chen,Gary L. Bowlin,Lei Cao,Jianxi Lu, Fengfeng Li, Xiumei Mo* and Cunyi Fan*, Osteochondral regeneration using an oriented nanofiber yarn-collagen type I/hyaluronate hybrid/TCP biphasic scaffold, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2015, 103(2), 581-592
126.Hede Yan, Feng Zhang, Chunyang Wang, Zhen Xia, Xiumei Mo, Cunyi Fan, The Role of an Aligned Nanofiber Conduit in the Management of Painful Neuromas in Rat Sciatic Nerves, Annals of Plastic Surgery, 2015, 74(4), 454-461
127.Junzhao Chen, Chenxi Yan, Mengyu Zhu, Qinke Yao, Chunyi Shao, Wenjuan Lu, Jing Wang, Xiumei Mo, Ping Gu, Yao Fu, Xianqun Fan, Electrospun nanofibrous SF/P(LLA-CL) membrane: a potential substratum for endothelial keratoplasty, International Journal of Nanomedicine, 2015, 10, 3337-3350
128.Min Hou, Qingkai Wu, Miao Dai, Peirong Xu, Chaochen Gu, Xiang Jia, Jie Feng and Xiumei Mo,Fabrication of electrospun thermoplastic polyurethane blended poly (l-lactide-co-e-caprolactone) microyarn scaffolds for engineering of female pelvic-floor tissue,Biomed. Mater. 2015, 10, 015005,doi:10.1088/1748-6041/10/1/015005
129.Tong Wu, Chen Huang, Dawei Li, Anlin Yin, Wei Liu, Jing Wang, Jianfeng Chen, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, A multi-layered vascular scaffold with symmetrical structure by bi-directional gradient electrospinning,Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2015,133,179-188.
130.Tong Wu, Bojie Jiang, Yuanfei Wang, Anlin Yin, Chen Huang, Sheng Wang, Xiumei Mo*,Electrospun Poly(L-lactide-co-caprolactone)/collagen/chitosan Vascular Graft in a Canine Femoral Artery Model, Journal of Materials Chemistry B, 2015, 3, 5760 – 5768
131.Jianfeng Pan, Hengfeng Yuan, Changan Guo, Jia Liu, Xiaohua Geng, Teng Fei, Shuo Li, Wenshuai Fan, Xiumei Mo* and Zuoqin Yan, One-step Cross-lingked Injectable Hydrogel with Tunable Properties for Space-filling Scaffolds in Tissue Engineering, RSC Adv., 2015, 5, 40820–40830
132.Yueming Wang, Wenjin Wang, Yan Wo, Ting Gui, Hao Zhu, Xiumei Mo, Chien-Chung Chen,Qingfeng Li, and Wenlong Ding,Orientated Guidance of Peripheral Nerve Regeneration Using Conduits with a Microtube Array Sheet (MTAS),ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7(16), 8437-8450, DOI 10.1021/acsami.5b00215
133.Binbin Sun, Jun Li, Wei Liu, Bhutto M. Aqeel,Hany El‑Hamshary, Salem S. Al‑Deyab, Xiumei Mo*, Fabrication and characterization of mineralized P(LLA‑CL)/SF three‑dimensional nanoyarn scaffolds, Iran Polym J. 2015, 24, 29-40
134.Weiming Chen, Dawei Li, Ahmed EI-Shanshory, Mohamed El-Newehy, Hany A. EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Chuanglong He, Xiumei Mo*, Dexamethasone loaded core–shell SF/PEO nanofibers via green electrospinning reduced endothelial cells inflammatory damage, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015, 126(1) , 561-568.
135.Xi Chen, Jing Wang, Qingzhu An, Dawei Li, Peixi Liu, Wei Zhu*, Xiumei Mo*, Electrospun poly(l-lactic acid-co-caprolactone) fibers loaded with heparin and vascular endothelial growth factor to improve bloodcompatibility and endothelial progenitor cell proliferation, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015,128, 106-114.
136.GAO Bing(高兵),SHEN Chao(沈超),YUAN Shuanglong(袁双龙),ZHANG Jianguang(张建光),YANG Yunxia(杨云霞),MO Xiumei(莫秀梅),LI Haiyan(李海燕),CHEN Guorong(陈国荣), Preparation of Electrospun CdSe-Quantum-Dots-Doped Porous Films, Journal of Donghua University(Eng. Ed.) 2014,31(5), 609-616
137.WU Tong ( 吴桐) 1,HUANG Chen( 黄晨) 2,CHEN Jian-feng( 陈剑锋) 3,LIU Wei( 刘威) 3,MO Xiumei(莫秀梅)*, Fabrication of Multi-layered Composite Scaffolds by Bi-directional Electrospinning Method, Journal of Donghua University(Eng. Ed.) 2014,31(5), 625-629
138.宋炜,张建光,莫秀梅*, 导电型静电纺纳米纤维的制备及其表征, 东华大学学报(自然科学版), 2014, 40(6), 723-727
139.Ahmed El-Shanshory, Wei-Ming Chen, Xiu-Mei Mo*, Preparation of antibacterial electrospun PVA/regenerated silk fibroin nanofibrous composite containing ciprofloxacin hydrochloride as a wound dressing, Journal of Dong Hua University (english Edition), 2014, 31(5), 566-571
140.Xiaojun Zhou,  Xiao Cheng, Wei Feng,  Kexin Qiu, Liang Chen, Wei Nie, Zhiqi Yin, Xiumei Mo, Hongsheng Wang and  Chuanglong He,Synthesis of hollow mesoporous silica nanoparticles with tunable shell thickness and pore size using amphiphilic block copolymers as core templates, Dalton Trans., 2014,43, 11834-11842
141.Dawei Li; Tong Wu; Nanfei He; Jing Wang; Weiming Chen; Liping He; Chen Huang; Hany A. EI-Hamshary; Salem S. Al-Deyab; Qinfei Ke; Xiumei Mo*, Three-dimensional polycaprolactone scaffold via needleless electrospinning promotes cell proliferation and infiltration,  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 121(11), 432-443
142.Zhou Y.-N.; Liang W.-H.; Ruan B.-P.; Jiang F.; Wang W.-H.; Zhang K.-H.; Mo X.-M, VE TPGS-loaded silk fibroin/hydroxybutyl chitosan nanofibrous scaffolds for skin care application, Journal of Dong Hua University (english Edition), 2014, 31(4), 533-537
143.Liu Yuan, Xiaohua Geng, J-J Li, Bingbing Sun, Xiumei MO*, Aldehyde-sodium alginate and amino-gelatin preparation as soft tissue adhesive, Journal of Dong Hua University (english Edition), 2014, 31(4), 503-506,
144.Yuan LIAN, Jian-Chao ZHAN, Kui-Hua ZHANG, Xiu-Mei MO, Fabrication and characterization of curcumin-loaded silk fibroin/P(LLA-CL) nanofibrous scaffold,  Frontiers of Materials Science, 2014. 8(4): 354-362
145.Jian-feng Pan, Liu Yuan, Chang-an Guo, Xiao-hua Geng, Teng Fei, Wen-shuai Fan, Shuo Li, Heng-feng Yuan, Zuo-qin Yan and Xiu-mei Mo*,Fabrication of modified dextran–gelatin in situ forming hydrogel and application in cartilage tissue engineering, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 8346-8360
146.Jun Fang, Sang-Ho Ye, Venkat Shankarraman, Yixian Huang, Xiumei Mo, William R. Wagner, Biodegradable poly(ester urethane)urea elastomers with variable amino content for subsequent functionalization with phosphorylcholine, Acta Biomaterialia 2014, 10 4639–4649
147.Jianguang Zhang, Kexin Qiu, Binbin Sun, Jun Fang, Kuihua Zhang, Hany EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab and Xiumei Mo*, The Aligned Core-Sheath Nanofibers with Electrical Conductivity for Neural Tissue Engineering,J. Mater. Chem. B, 2014, 2 (45), 7945 – 7954,
148.Tian Zhou, Xiumei Mo*, Jiao Sun*. Development and Properties of Electrospun Collagen-chitosan Nanofibrous Membranes as Skin Wound Healing Materials.Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 2014, 7 (3): 319-325
149.Heyu Li, Tong Wu, Yufeng Zheng, Hany El-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Fabrication and Characterization of Mg/P(LLA-Cl) Blended Nanofiber Scaffold, Journal Of Biomaterials Science-Polymer Edition, 2014, 25(10),1013-27
150.Linpeng Fan; Zengxiao Cai; Kuihua Zhang; Feng Han; Jingliang Li; Chuanglong He; Xiumei Mo; Xungai Wang; Hongsheng Wang, Green electrospun pantothenic acid/silk fibroin composite nanofibers: Fabrication,  haracterization and biological activity, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2014; 117:14-20
151.Yuan Xu, Shiwu Dong, Qiang Zhou, Xiumei Mo, Lei Song, Tianyong Hou,Jinglei Wu, Songtao Li, Yudong Li, Pei Li, Yibo Gan, Jianzhong Xu, The effect of mechanical stimulation on the maturation of TDSCs poly(L-lactide-co-e-caprolactone)/collagen scaffold constructs for tendon tissue engineering, Biomaterials, 2014, 35(9), 2760-2772.
152.Chunchen Wu, Qingzhu An, Dawei Li, Jing Wang, Liping He, Chen Huang, Yu Li, Wei Zhu, Xiumei Mo*, A novel heparin loaded poly(L-lactide-co-caprolactone) covered stent for aneurysm therapy,Materials Letter, 2014, 116, 39-42.
153.Jianchao Zhan, Yan Su, Tong Wu , Seeram Ramakrishna, Susan Liao, Xiumei Mo*, Injectable Hydrogel Incorporating with Nanoyarn for Bone Regeneration, Journal Of Biomaterials Science-Polymer Edition, 2014, 25(2), 168 - 180
154.Wei Liu, Jianchao Zhan, Yan Su, Tong Wu, Chunchen Wu, Seeram Ramakrishna, Xiumei Mo*, Salem S. Al-Deyab, Mohamed El-Newehy, Effects of plasma treatment to nanofibers on initial cell adhesion andcell morphology, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 113, 101– 106.  
155.Chengwei Yang, Guoying Deng, Weiming Chen, Xiaojian Ye, Xiumei Mo*, A Novel Electrospun aligned Nanoyarn Reinforced Nanofibrous Scaffold for tendon tissue engineering, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014,122, 270-276.
156.Anlin Yin,  Jiukai Li,  Dawei Li,  Jing Wang,  Isaac A. Rodriguez, Tong Wu,  Hany A. EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Xiumei Mo*, Gary L Bowlin, Fabrication of cell penetration enhanced poly (l-lactic acid-co-ɛ-caprolactone)/silk vascular scaffolds utilizing air-impedance electrospinning, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014,120, 47-54
157.Jinglei Wu, Chen Huang, Wei Liu, Anlin Yin, Weiming Chen, Chuanglong He, Hongsheng Wang, Shen Liu, Cunyi Fan, Gary L. Bowlin, Xiumei Mo* Cell infiltration and vascularization in porous nanoyarn scaffolds prepared by dynamic liquid electrospinning, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2014, 10(4), 603-614,
158.Kuihua Zhang, Chunyang Wang, Cunyi Fan, Xiumei Mo*. Aligned SF-P(LLA-CL)-blended nanofibers encapsulating nerve growth factor for peripheral nerve regeneration. J Biomed Mater Res Part A 2014,102(8), 2680-2691
159.吴桐,黄晨,莫秀梅*,新型组织工程血管材料:静电纺复合纳米纤维小口径管状支架,中国组织工程研究,2013, 17(29)5387-5394
160.Kexin Qiu, Wei Feng, Xiumei Mo, Chuanglong He, Synthesis and cytotoxicity of size-controlled mesoporous silica nanoparticles, Journal of Controlled Release 172 (2013) e125
161.Wei Liu, Jian-chao Zhan, Tong Wu, Yan Su, Xiumei Mo*, Liao Susan, Seeram Ramakrishna, Hany A. EI-Hamshary, Mineralized Composite Nanofibrous Mats for Bone Tissue Engineering, Journal of Donghua University, English Edition, 2013, 30(5),359-361
162.Feng Han, Chengjun Cui, Mengxia, Chen, Chuanglong He, Xiumei Mo, Hongsheng Wang, Fabrication of Ethosome-loaded Slik Dibroin/Polyenthylene Oxide Nanofibrous Mats by Green Electrospinning, Journal of Donghua University, English Edition, 2013, 30(5),427-429
163.Kexin Qiu, Chuanglong He, Wei Feng, Weizhong Wang, Xiaojun Zhou, Zhiqi Yin, Liang Chen, Xiumei MO, Synthesis of Mesoporous Silica Nanoparticles with Tunable Shape and Size, Journal of Donghua University, English Edition, 2013, 30(5),435-434
164.Yuan Xu, Jinglei Wu, Haoming Wang, Hanqin Li, Ning Di, Lei Song, Sontao Li, Dianwei Li, Yang Xiang, Wei Liu, Xiumei Mo*, Qiang Zhou*, Fabrication of Electrospun Poly(L-Lactide-co-e-Caprolactone)/Collagen Nanoyarn Network as a Novel, Three-Dimensional, Macroporous, Aligned Scaffold for Tendon Tissue Engineering,Tissue Engineering: Part C,2013,19(12), 925-936
165.Kexin Qiu, Chuanglong He, Wei Feng, Weizhong Wang, Xiaojun Zhou, Zhiqi Yin, Liang Chen, Hongsheng Wang, Xiumei Mo,  Doxorubicin-loaded electrospun poly(L-lactic acid)/mesoporous silica nanoparticles composite nanofibers for potential postsurgical cancer treatment, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1(36), 4601-4611.
166.Jun Fang, Anlin Yin,  Chunchen Wu,  Dawei Li,  Tong Wu, Liping He, Feng Han, Xiumei Mo*, Synthesis and characterization of biodegradable poly(ester-urethane)urea for nerve tissue engineering, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e130. 
167.Xiaohua Geng, Xiumei Mo*, Hierarchically designed interpenetrating network hydrogels of oxidized dextran, amino gelatin, and poly(ethylene glycol) diacrylate for tissue engineering, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e143-4
168.Chen Huang, Ganesh Mahidhara, Qinfei Ke, Xiumei Mo*, A controlled release system of biomacromolecules by encapsulating nanoparticles in electrospun cellulose acetate butyrate nanofibers, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e99.
169.Chen Huang, Jinglei Wu, Qinfei Ke, Xiumei Mo*, Fabrication and in vivo test of P(LLA-CL) tubular grafts loaded with heparin, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e144-5.
170.Wei Liu, Yan Su,  Jun Fang, Chunchen Wu, Xiumei Mo*, Effect of topological structure of electrospun substrates on cell proliferation and morphology, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e141.
171.Kexin Qiu,  Wei Feng,  Xiumei Mo, Chuanglong He, Synthesis and cytotoxicity of size-controlled mesoporous silica nanoparticles, Journal of controlled release, 2013, 172(1), e131
172.Xiaoyue Sheng, Linpeng Fan, Chuanglong He, Kuihua Zhang, Xiumei Mo, and Hongsheng Wang*. Vitamin E-loaded silk fibroin nanofibrous mats fabricated by green process for skin care application. International Journal of Biological Macromolecules, 2013, 56: 49-56
173.Xiumei Mo*, Dawei Li, Hany A. EI-Hamshary, Salem S. Al-Deyab, Electrospun nanofibers for Tissue Engineering, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 2013, 6(3), 225-235
174.Jiaoming Dong, Yu Li, Eng, Xiumei Mo*. The study of a new detergent (octyl-glucopyranoside) for decellularizing porcine pericardium as tissue engineering scaffold, Journal of Sugical Research 2013, 183, 56-67
175.Jianguang Zhang and Xiumei Mo*,Current research on electrospinning of silk fibroin and its blends with natural and synthetic biodegradable polymers,Front. Mater. Sci. 2013, 7(2), 129-142
176.Kuihua Zhang, Jinglei Wu, Chen Huang, Xiumei Mo*, Fabrication of Silk Fibroin/P(LLA-CL)Aligned Nanofibrous Scaffolds for Nerve Tissue Engineering, Macromolecular Materials and Engineering, 2013, 298(5), 565-574.
177.Sheng Wang*, Xiumei Mo*, Bojie Jiang, Chengjin Gao, Hongsheng Wang, Yugang Zhuang, Lijun Qiu, Fabrication of small-diameter vascular scaffolds by heparin-bonded P(LLA-CL) composite nanofibers to improve graft patency, International Journal of Nanomedicine, 2013:8 2131–2139
178.Chen Huang, Sheng Wang, Lijun Qiu, Qinfei Ke, Wei Zhai, Xiumei Mo* Heparin Loading and Pre-endothelialization in Enhancing the Patency Rate of Electrospun Small-Diameter Vascular Grafts in a Canine Model, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 2220−2226
179.Chen Huang,Haitao Niu,Chunchen Wu,Qinfei Ke,Xiumei Mo*,Tong Lin,Wu Disc-electrospun cellulose acetate butyrate nanofibers show enhanced cellular growth performances,Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2013, 101A (1), 115-122
180.Xiaohua Geng, Liu Yuan and Xiumei Mo*, Oxidized dextran/amino gelatin/hyaluronic acid semi-interpenetrating network hydrogels for tissue engineering application, Advanced Materials Research, 2013, 627, 745-750
181.Anlin Yin, Kuihua Zhang, Michael J. McClure, Chen Huang, Jun Fang, Jinglei Wu, Gary L.Bowlin, Xiumei Mo*, Salem S. Al-Deyab, Mohamed El-Newehy, Electrospinning collagen/chitosan/poly(L-lactic acid-co-e-caprolactone) to form a vascular graft: mechanical and biological characterization, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2013;101A: 1292–1301.
182.Chun-YangWang, Jun-Jian Liu, Cun-Yi Fan, Xiu-Mei Mo, Hong-Jiang Ruan and Feng-Feng Li,The Effect of Aligned Core–Shell Nanofibres Delivering NGF on the Promotion of Sciatic Nerve Regeneration,Journal of Biomaterials Science 2012,23,167–184
183.Chuanglong He, Fan Zhang, Lijun Cao, Wei Feng, Kexin Qiu, Yanzhong Zhang, Hongsheng Wang, Xiumei Mo and Jinwu Wang,Rapid mineralization of porous gelatin scaffolds by electrodeposition for bone tissue engineering,J. Mater. Chem., 2012, 22, 2111
184.Linpeng Fan, HongshengWang,Kuihua Zhang, Chuanglong He Zengxiao Cai and Xiumei Mo, Regenerated Silk Fibroin Nanofibrous Matrices Treated with 75% Ethanol Vapor for Tissue-Engineering Applications,Journal of Biomaterials Science 23 (2012) 497–508
185.Kuihua Zhang,  Linpeng Fan, Zhiyong Yan,  Qiaozhen Yu,  Xiumei Mo*, Electrospun  Biomimic Nanofibrous Scaffolds of Silk Fibroin/Hyaluronic Acid for Tissue Engineering, Journal of Biomaterials Science-Polymer Edition,2012, 23(9), 1185-1198
186.Xiaohua Geng,  Xiumei Mo*,  Linpeng Fan,  Anlin Yin and Jun Fang, Hierarchically designed injectable hydrogel from oxidized dextran, amino gelatin, and 4-arm-poly(ethylene glycol) diacrylate for tissue engineering application,J. Mater. Chem., 2012, 22 (48), 25130 - 25139
187.Jinglei Wu, Chen Huang, Wei Liu, Anlin Yin, Weiming Chen, Shen Liu, Cunyi Fan, Xiumei Mo*, Gary L. Bowlin, Electrospun nanoyarn scaffold and its application in tissue engineering, Materials Letter, Materials Letters 2012, 89:146-149.
188.Jun Li, Wei Liu, Anlin Yin, Jinglei Wu, Salem S. Al-Deyab, Mohamed El-Newehy, Xiumei Mo*,Nano-yarns Reinforced Silk Fibroin Composites Scaffold for Bone Tissue Engineering,Journal of Fibre Bioengineering and Informatics,  2012, 5(2),  169-179
189.Chen Huang, Xiaohua Geng, Qinfei Ke, Xiumei Mo*, Salem S. Al-Deyabc, Mohamed El-Newehy, Preparation of composite tubular grafts for vascular repair via electrospinning, Progress in Natural Science: Materials International 2012;22(2):108–114
190.Yan Su, Qianqian Su,  Wei Liu,  Guori Jin,  Xiumei Mo*  and Seeram Ramakrishna, Dual-Drug Encapsulation and Release from Core–Shell Nanofibers, Journal of Biomaterials Science 23 (2012) 861–871
191.Chen Huang, Haitao Niu, Jinglei Wu, Qinfei Ke, Xiumei Mo* and Tong Lin, Needleless Electrospinning of Polystyrene Fibers with an Oriented Surface Line Texture, Journal of Nanomaterials, Volume 2012, Article ID 473872, 7 pages doi:10.1155/2012/473872
192.Chun-Yang Wang, Jun-Jian Liu, Cun-Yi Fan, Xiu-Mei Mo, Hong-Jiang Ruan, Feng-Feng Li,  The Effect of Aligned Core-Shell Nanofibres Delivering NGF on the Promotion of Sciatic Nerve Regeneration, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 23(1-4), 2012 , 167-184 ,
193.Yan Su, Qianqian Su, Wei Liu, Marcus Lim, Jayarama Reddy Venugopal, Xiumei Mo*, Seeram Ramakrishna, Salem S. Al-Deyab, Mohamed El-Newehy, Controlled release of bone morphogenetic protein 2 and dexamethasone loaded in core–shell PLLACL–collagen fibers for use in bone tissue engineering, Acta Biomaterialia 2012, 8, 763–771,
194.Linpeng Fan, Hongsheng Wang, Kuihua Zhang, Chuanglong He, Zengxiao Cai, Xiumei Mo, Regenerated Silk Fibroin Nanofibrous Matrices Treated with 75% Ethanol Vapor for Tissue-Engineering Applications Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 2012, 23, 497-508
195.余丕军,王露萍,郭妤,陈炜,莫秀梅, 胶原蛋白-壳聚糖复合纳米纤维膜用于皮肤缺损的修复, 中国组织工程研究与临床康复, 2011, 15(51):9561-9564
196.Yan Su, Xiumei Mo,Dual drug release from coaxial electrospun nanofibers,Journal of Controlled Release 152 (2011) e82–e84 Y,
197.Yan Su, Xiumei Mo,Genipin crosslinked gelatin nanofibers for tissue engineering,Journal of Controlled Release 2011,152, e230–e232 Y
198.Chen Huang, Yanwei Tang, Xin Liu, Alessandra Sutti, Qinfei Ke, Xiumei Mo, Xungai Wang, Yosry Morsi and Tong Lin. Electrospinning of nanofibres with parallel line surface texture for improvement of nerve cell growth. Soft Matter, 2011, 7, 10812-7,
199.Kuihua Zhang, Anlin Yin, Chen Huang, Chunyang Wang, Xiumei Mo*, Salem S. Al-Deyab, Mohamed El-Newehy. Degradation of electrospun SF/P(LLA-CL) blended nanofibrous scaffolds in vitro. Polymer Degradation and Stability 2011 96: 2266-75,
200.A Owida, Rui Chen, S Patel, Yos Morsi, Xiumei Mo. Artery vessel fabrication using the combined fused deposition modeling and electrospinning techniques. Rapid Prototyping Journal. 2011;17:37-44.
201.Cuanglong He, X Xu, Fan Zhang, L Cao, Wei Feng, Hongsheng Wang, Xiumei Mo. Fabrication of fibrinogen/P(LLA-CL) hybrid nanofibrous scaffold for potential soft tissue engineering applications. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2011;97A:339-47.
202.Sha Feng, Zuoqin Yan, Changan Guo, Zhengrong Chen, Kuihua Zhang, Xiumei Mo,Yudong Gu. Effects of an avidin-biotin binding system on Schwann cells attachment, proliferation, and gene expressions onto electrospun scaffolds. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2011;97A:321-9.
203.L-p Fan, Z-x Cai, C-c Wu, X-h Geng, H-s Wang, C-l He, Xiumei Mo. Ethanol vapor-induced morphology and structure change of silk fibroin. Advanced Materials Research,2011,160-162, 1165-9
204.Kuihua Zhang, Q-Z Yu, Xiumei Mo*. Fabrication and Intermolecular Interactions of Silk Fibroin/Hydroxybutyl Chitosan Blended Nanofibers. International Journal of Molecular Sciences. 2011;12:2187-99
205.Kuihua Zhang, Yongfang Qian, Hongsheng Wang, Lingpen Fan, Chen Huang, Xiumei Mo*. Electrospun Silk Fibroin-Hydroxybutyl Chitosan Nanofibrous Scaffolds to Biomimic Extracellular Matrix. Journal of Biomaterials Science-Polymer Edition. 2011;22:1069-82.
206.Fan Zhang, Chuanglong He, Lijun Cao, Wei Feng, Hongsheng Wang, Xiumei Mo, Jinwu Wang, Fabrication of gelatin-hyaluronic acid hybrid scaffolds with tunable porous structures for soft tissue engineering. International Journal of Biological Macromolecules. 2011;48:474-81.
207.Feng Chen, Ying-Jie Zhu, Kui-Hua Zhang, Jin Wu, Ke-Wei Wang, Qi-Li Tang, Xiumei Mo*. Europium-doped amorphous calcium phosphate porous nanospheres: preparation and application as luminescent drug carriers, Nanoscale Research Letters 2011, 6:67
208.Yan Su, Xiaoqiang Li, Yinan Liu, Qianqian Su, Marcus Lim,Wei Qiang and Xiumei Mo*, Encapsulation and Controlled Release of Heparin from Electrospun Poly(L-Lactide-co-ε-Caprolactone) Nanofibers, Journal of Biomaterials Science 22 (2011) 165–177
209.Chen Huang, Rui Chen, Qinfei Ke, Yosry Morsic, Kuihua Zhang, Xiumei Mo*. Electrospun collagen–chitosan–TPU nanofibrous scaffolds for tissue engineered tubular grafts, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 82 (2011) 307–315 IF=  3.456,被引57次,20-2
210.Yong-Fang Qian, Kui-Hua Zhang, Feng Chen, Qin-Fei Ke and Xiumei Mo*. Cross-Linking of Gelatin and Chitosan Complex Nanofibers for Tissue-Engineering Scaffolds, Journal of Biomaterials Science 22 (2011) 1099–1113
211.Chun-Yang Wang, Kui-Hua Zhang, Cun-Yi Fan, Xiumei Mo, Hong-Jiang Ruan, Feng-Feng Li. Aligned natural–synthetic polyblend nanofibers for peripheral nerve regeneration, Acta Biomaterialia 7 (2011) 634–643
212.余丕军,王露萍,郭妤,陈炜,莫秀梅,蛋白质-多糖复合纳米纤维膜用于皮肤缺损修复实验研究,中国医学工程,2010,18(4), 1-4.
213.Feng Chen, Peng Huang, Xiu-Mei Mo. Electrospinning of Heparin Encapsulated P(LLA-CL) Core/Shell Nanofibers, Nano Biomedicine And Engineering 2010,2,84-90  
214.Zonggang Chen, Peiwei Wang, B. Wei, Xiumei. Mo*, F.Z. Cui. Electrospun collagen–chitosan nanofiber: A biomimetic extracellular matrix for endothelial cell and smooth muscle cell. Acta Biomaterialia. 2010,6,372-382.
215.Kuihua Zhang, Yongfang Qian, Hongsheng Wang, Lingpen Fan, Chen Huang, AnlinYin, Xiumei Mo*. Genipin-crosslinked silk fibroin/hydroxybutyl chitosan nanofibrous scaffolds for tissue-engineering application. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2010;95A:870-81.
216.Rui Chen, Qinfei Ke, Xiumei Mo*. Preparation and Study of TPU/Collagen Complex Nanofiber via Electrospinning. Aatcc Review. 2010;10:59-63.
217.Xiumei Mo*, Hiroo Iwata, Yoshito Ikada. A tissue adhesives evaluated in vitro and in vivo analysis. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2010;94A:326-32.
218.Zengxiao Cai, Xiumei Mo*, Kui-hua Zhang, Lin-peng Fan, An-lin Yin, Chuang-long He and Hong-sheng Wang, Fabrication of Chitosan/Silk Fibroin Composite Nanofibers for Wound-dressing Applications, Int. J. Mol. Sci. 2010, 11, 3529-3539, 被引53次.20-6
219.Kuihua Zhang, Hongsheng Wang, Chen Huang, Yan Su, Xiumei Mo*, Yoshito Ikada. Fabrication of silk fibroin blended P(LLA-CL) nanofibrous scaffolds for tissue engineering. J Biomed Mater Res A. 2010, 93(3): 984-993.
220.Kuihua ZHANG, Xiumei MO*, Chen HUANG, Chuanglong HE, Hongsheng WANG. Electrospun scaffolds from silk fibroin and their cellular compatibility. J Biomed Mater Res A. 2010, 93(3): 976-983
221.Xiaoqiang Li, Yan Su, Shuiping Liu, Lianjiang Tan, Xiumei Mo*, Seeram Ramakrishna, Encapsulation of proteins in poly(l-lactide-co-caprolactone) fibers by emulsion electrospinning, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2010, 75, 418–424
222.Cai-jiu Gao, Kui-Hua Zhang, Wei Liu, Xu Zhou, Xiumei Mo*. Electrospun Scaffolds from Gelatin/Hyaluronic Acid and their cellular compatibility. Nonlinear Science Letters D, 1, 67-72, 2010.
223.Kui-Hua Zhang, Hong-Sheng Wang, Cai-Jiu Gao, Lin-Peng Fan, Xiumei MO*. Fabrication of Electrospinning Silk Fibroin and its blend nanofibrous Scaffolds for Soft Tissue Engineering. Nonlinear Science Letters D, 1, 53-58, 2010.
224.Rui Chen, Xiaoqiang Li, Qinfei Ke, Chuanglong He, Xiumei Mo*. Fabrication and characterization of collagen (shell) /thermoplastic polyurethane (core) composite nanofibers by coaxial electrospinning. e-Polymers, 2010, No009: 1-8.
225.Rui Chen, Chen Huang, Qinfei Ke, Chuanglong He, Hongsheng Wang, Xiumei Mo*. Preparation and Characterization of Coaxial Electrospun Thermoplastic Polyurethane/Collagen Compound Nanofibers for Tissue Engineering Applications. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 79,315-325,2010.
226.Rui Chen, Qinfei Ke, Xiumei Mo*. Preparation and Study of TPU-Collagen Complex Nanofiber via Electrospinning. AATCC Review, March/April, 2010, 59-66.
227.Rui Chen, Lijun Qiu, Qinfei Ke, and Xiumei Mo*. Electrospinning Thermoplastic Polyurethane-contained Collagen Nanofibers for Tissue Engineering Applications. Journal of Biomaterials science: Polymer Edition, 2009, 20(11): 1513-36.
228.R. Chen, Y. Morsi, A. Owida, X.M Mo* and Q.F Ke. Electrospinning of Thermoplastic Polyurethane Tubular Scaffold For The Construction of Artificial Blood Vessels. International Journal of Artificial Organ, 2009 July, 32(7): 459.
229.Rui CHEN, Yosry MORSI, Shital PATEL, Qinfei KE, Xiumei MO* Novel Approach via Combination of Electrospinning and FDM for Tri-leaflet Heart Valve Scaffold Fabrication. Frontier Materials Science of China. 2009,3(4):359-366.
230.Yan Su, Xiaoqiang Li, Hongsheng Wang, Chuanglong He, and Xiumei Mo* Fabrication and Characterizations of Biodegradable Nanofibrous Mats by Mix and Coaxial Electrospinning of Poly(L-lactid-co-ε-caprolactone). Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2009, 20:2285–2294.
231.Yan Su, Xiaoqiang Li , Suiping Liu, Xiumei Mo* and Ram Seeram. Controlled Release of Dual drugs from Emulsion Electrospun Nanofibrous Mats. Colloids and interfaces B: Biointerfaces, 2009, 73 (2): 376-381.  23次,20-11
232.Yan Su, Xiaoqiang Li, Lingjiang Tan Cheng Huang, Xiumei Mo*. Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) nanofibers for encapsulating and sustained releasing proteins. Polymer. 2009, 17 (50): 4212-4219.  25次,20-12
233.Yongfang Qian, Xiaoqiang Li, Xiumei Mo*. Fabrication and characterization of Polycaprolactone/Chlorophyllin sodium copper salt nanofibrous mats from 2,2,2-trifluoroethanol solution by electrospinning. Iranian Polymer Journal. 2009, 18(3): 265-274.
234.Zonggang Chen, Bo Wei, Xiumei Mo*, Fu-zhai Cui. Diameter Control of Electrospun Chitosan-Collagen Fibers. Polym. Sci Part B: Polym. Phys. 2009, 47:1949-1955.
235.Zonggang Chen, Bo Wei, Xiumei Mo*, C.T. Lim, S. Ramakrishna, Fuzhai Cui. Mechanical properties of electrospun collagen–chitosan complex single fibers and membrane. Materials Science and Engineering C. 2009, 29:2428–2435.  
236.Xiaoqiang Li, Yan Su, Xu Zhou and Xiumei Mo*. Distribution of Sorbitan Monooleate in poly(l-lactide-co-caprolactone) nanofibers from emulsion electrospinning. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2009, 69: 221-224.
237.Huihua Huang, Chuanglong He, Hongsheng Wang, Xiumei Mo*. Preparation of Core-shell Biodegradable microfibers for long-term Drug delivery. J Biomed Mater Res A. 2009, 90A(4): 1243 – 1251. 21次
238.Xiaoqiang Li, Yan Su, Chuanglong He, Hongsheng Wang, and Xiumei Mo*. A Study of the Electrospinning of an H2O–Acetone–PCL Ternary System. Polymers & Polymer Composites, 2009, 17(1) : 37-40.
239.Xiaoqiang Li, Yan Su, Rui Chen, Chuanglong He, Hongsheng Wang, Xiumei Mo*. Fabrication and Properties of Core-Shell Structure P(LLA-CL) Nanofibers by Coaxial Electrospinning. J Appl Polym Sci, 2009,111: 1564–1570. 19次,20-14
240.Xiaoqiang Li, Yan Su, Chuanglong He, Hongsheng Wang, Fong Hao, and Xiumei Mo*. Sorbitan Monooleate and Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) Electrospun Nanofibers for Endothelial Cell Interactions. J Biomed Mater Res A. 2009, Dec 1, 878-885.
241.Feng Chen, Yan Su, Xiumei Mo*, et al, Biocompatibility, Alignment Degree and Mechanical Properties of an Electrospun Chitosan-P(LLA-CL) Fibrous Scaffold, Journal Of Biomaterials Science-Polymer Edition 20 (14) , 2117-2128, 2009.
242.张鹏云,张建松,徐晓红,莫秀梅,何创龙, 生物交联剂京尼平对静电纺明胶纳米纤维膜改性的影响。中国组织工程研究与临床康复. 13(8),1495-99,2009。
243.张建松,张鹏云,徐晓红,莫秀梅,何创龙,王红声, 两种聚(左选乳酸-己内酯)静电纺纳米纤维膜的性能比较。中国组织工程研究与临床康复. 13(8),1500-04,2009。
244.邱立军 , 王红声 , 何创龙 , 莫秀梅。聚(左旋乳酸-己内酯)/Fe304取向超细纤维的制备及生物相容性。中国组织工程研究与临床康复.13(12),2222,2009。  
245.陈锐 , 柯勤飞 , 莫秀梅 , 何创龙 , 王红声。组织工程心脏瓣膜:结构及支架的研究与进展。中国组织工程研究与临床康复.12(23),4497,2008。
246.韩本松 , 范存义 , 刘生和 , 莫秀梅。低温等离子体肝素化改性后小肠黏膜下层的血液相容性及其构建小口径血管的可行性 中国组织工程研究与临床康复.12(14),2753 2008。
247.王建广 , 刘俊建 , 范存义 , 莫秀梅 , 何创龙 , 陈峰。同轴静电纺丝法制备神经生长因子纳米纤维缓释载体。中国组织工程研究与临床康复.12(23),4440,2008。
248.徐晓红 , 何创龙 , 张帆 , 王红声 , 莫秀梅。纤维蛋白基生物材料在组织工程中的应用,中国组织工程研究与临床康复.12(49),9709-14,2008
249.王培伟, 陈宗刚,王红声,何创龙,莫秀梅. 静电纺壳聚糖/胶原蛋白复合纳米纤维仿生支架的细胞相容性,中国组织工程研究与临床康复. 12(1),5-9,2008。
250.薛永峰,何创龙,张磊,莫秀梅. 电纺漏斗网蛛蛛丝纤维性能及体外细胞生物学性能研究. 中国组织工程研究与临床康复.12(6),1067,2008。
251.张磊,薛永峰,何创龙,孟清,莫秀梅. 电纺胶原、蛛丝纳米纤维膜的制备、表征及生物安全性比较. 中国组织工程研究与临床康复.12(1),61-64,2008
252.薛永峰,何创龙,莫秀梅.几种后处理方法对静电纺漏斗网蛛丝纤维膜性能的影响.高分子材料科学与工程.
253.石海涛,莫秀梅,何创龙,过凯,刘生和,肝素化P(LLA-CL)材料的制备、表征及抗凝血性研究,中国组织工程研究与临床康复.12(1),10-14,2008。
254.Shital Patel, Cynthia Wong, Yos Morsi, Xiumei Mo, Chen Rui. Endothelial cell retention on Polyurethane, PGA/PLA and collagen pericardium. Advanced Materials Research. 2008, 32, 233-236.
255.Rui CHEN, Qinfei KE, Xiumei MO*, Chuanglong HE, Hongsheng WANG. Tissue engineering cardiac valve: Progress on the structure and scaffold. Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research. April 1, 2008, Vol12, No:14.
256.Zonggang Chen, Xiumei Mo*,Chuanglong He and Hongsheng Wang. Intermolecular interactions in electrospun collagen-chitosan complex nanofibers. Carbohydrate Polymers,  72(3), 410-418,2008 .
257.Feng Chen,Li Xiaoqiang, Xiumei Mo*,He Chuanglong, Wang Hongsheng, Ikada Yoshito, Electrospun Chitosan-P(LLA-CL) Nanofibers for Biomimetic Extracellular Marix, Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, J. Biomater. Sci. Polymer Edn, Vol. 19, No. 5, pp. 677–691 (2008).
258.钱永芳, 莫秀梅, 柯勤飞,“静电纺纳米纤维用于组织工程支架”, 中国组织工程研究与临床康复(Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research),2007,11(22):4371
259.李晓强, 莫秀梅, 范存义, “神经导管研究与进展”, 中国生物工程杂志  2007  27 (7): 112-116
260.刘生和 , 王建广 , 范存义 , 莫秀梅。小肠黏膜下层粘接交联制作小口径血管支架。中国组织工程研究与临床康复.11(32)6374,2007
261.MO Xiumei “Electrospinning P(LLA-CL) Nanofiber: A Tubular Scaffold Fabrication with Circumferential Alignment”, Contributions from 6th Austrian Polymer Meeting, Macromolecular Symposia 217, Editor: Wolfgang H. Binder (IAS, Macromolecular Chemistry, Vienna University of Technology, Vienna, AustriaPublisher(s): Wiley-VCH, 413(4).
262.Zonggang Chen, Xiumei Mo*, Fengling Qing. Electrospinning of Collagen-Chitosan Complex, Materials Letter 61(2007),3490-3494.
263.Xiumei Mo*, Zonggang Chen, H.-J. Weber. Electrospun Nanofibers of Collagen-Chitosan and P(LLA-CL) for Tissue Engineering.  Frontier Materials Science in China 1(1), 20-23, 2007.
264.Qinghua Zhang, Zhenjun Chang, Meifang Zhu, Xiumei Mo*,Dajun Chen. Electrospun carbon nanotube composite nanofibres with uniaxially aligned arrays, Nanotechnology 18 (2007) 115611.
265.Xiumei Mo*, H.-J. Weber, S. Ramakrishna. “PCL-PGLA composite tubular scaffold preparation and biocompatibility investigation”. International Journal of Artificial Organs, 29(8), 790-799, 2006.
266.Zonggang Chen, Xiumei Mo*, Fengling Qing. Electrospinning of Collagen-Chitosan Complex: To Mimic the Native Extracellular Matrix. (Abstract). Tissue Engineering. 2006, 12 (4): 1074.
267.Xiumei Mo, Hans-Joachim Weber. Biodegradable Nanofibers Preparation Characterization and Blood Vessel Regeneration. (Abstract). Tissue Engineering. 2006, 12 (4): 1074.
268.XiumeiMo , Weber HJ, Ramakrishna S, PCL-PGLA composite tubular scaffold preparation and biocompatibility investigation, Int J Artif Organs; 2006 Aug;29(8):790-9.
269.WE Teo, M Kotaki, XM Mo, and S Ramakrishna, “Porous tubular structures with controlled fibre orientation using a modified electrospinning method”.  Nanotechnology 16, 918-924, 2005.  
270.Xiumei Mo, H.-J. Weber, S. Bhuju, S. Chandra,“Investigation of Biodegradable Nanofibers in Tubular Scaffolds for Tissue Regeneration“, Journal of Medical Biomechanics 20, 90-91, 2005.
271.Xiumei Mo, H.-J. Weber, “Electrospinning P(LLA-CL) Nanofiber: A tubular Scaffold Fabrication with Circumferential Alignment”, Macromolecular Symposia,  217 ( 1), 413-416, 2004.
272.Xiumei Mo, CY Xu, M Kotaki, et.al “Electrospinning P(LLA-CL) nanofiber: a biomimetic Extracelluer Matrix for smooth muscle cell and endothelial cell proliferation”, Biomaterials, 25(10), 1883-1890, 2004.
273.Xiumei Mo, CY Xu, M Kotaki, HJ Weber “Electrospinning P(LLA-CL) nanofiber: Structure and Biocompatibility”, ABST PAP AM CHEM S 226: 303-POLY Part 2SEP 2003.
274.Krishnan Jayaraman, Masaya Kotaki, Yanzhong Zhang, Xiumei Mo and S. Ramakrishna, “Recent advances in polymer nanofibers”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 4(1-2), 52 – 65, 2004..
275.Ouyang Hongwei, Goh James CH, Xiumei Mo, et.al. “The efficacy of bone marrow stromal cell-seeded knitted PLGA fiber scaffold for Achilles tendon repair”.  Annual of the New York Academy Sciences (Ann. NY Acad. Sci.) 961, 126-129, 2002.
276.Ouyang Hongwei, Goh James CH, Xiumei Mo et.al. “Characterization of anterior cruciate ligament cells and bone marrow stromal cells on various biodegradable polymeric films”. Materials Science & Engineering C 20 (1-2), 63-69 ,2002.
277.TH Ang, FSA Sultana, DW Hutmacher, YS Wong, JYH Fuh, Xiumei Mo, et.al. “Fabrication of 3D Chitosan-hydroxyapatite Scaffolds Using a Robotic Dispensing System”. Materials Science & Engineering C 20, 35-42, 2002.
278.C.X.F Lam Xiumei Mo, et.al “Scaffold development using 3D printing with a starch-based polymer ”, Materials Science & Engineering C 20, 49-56, 2002.
279.Xiumei Mo, Ying Mu, Hiroo Iwata, Swee-Hin and Yoshito Ikada, “ Evaluation of Chitosan and gelatin based tissue adhesives by in vitro and in vivo analysis” in Chitin and Chitosan-chitin and chitosan in life science. Ed. By Tadashi Uragami, Keisuke Kurita and Tamo Fukamizo. 2001 Kodansha Scientific LTD. Tokyo. 219-222, 2001.
280.Xiumei Mo, Hiroo Iwata, Shojiro Matsuda, Yoshito Ikada, "Soft tissue adhesive composed of modified gelatin and polysaccharides", J. Biomater. Sci., Polym. Ed., 11 (4), 341-351.2000.
281.莫秀梅,王鹏,周贵恩,徐种德,“甲壳素-甲壳胺的聚集态结构及性能”, 高等学校化学学报, 19(6), 989-993, 1998.
282.Sei-ich Aiba, Xiumei Mo, Peng Wang, Zhongde Xu "Structure and Properties of Chitosan-g-PEG", In: Advances in Chitin Science, Volume III, p424-429, 1998.
283.Xiumei Mo, Sei-ich Aiba, Peng Wang, Zhongde Xu, "Preperation and properties of chitosan-g-PEG", In: Advances in Chitin Science, Volume II, 396-401, 1997. SCI 收录
284.Seichi-Aiba and Xiumei Mo, "Attending the Ist National Symposium on Chitin Chitosan of China to See the Chitin Chitosan research in China", Chitin and Chitosan Research 3(1), 17, 1997.
285.莫秀梅,“甲壳胺-明胶共混物的研究”, 高分子学报,46(2), 222-226, 1997. SCI 收录
286.王鹏,莫秀梅,相羽 诚一,“PEG-接枝甲壳胺的合成及表征” 功能高分子学报, 10(3), 359-364, 1997.
287.王鹏,莫秀梅,徐种德, “甲壳胺的基本性能和化学改性”, 高分子材料, 3(4), 19-27, 1996.
288.莫秀梅,屠天民,周涵新,“甲壳胺的结晶动力学”, 功能高分子学报, 9 (1), 104-112, 1996.
289.Xiumei Mo and Seichi-Aiba, “The research and industry of chitin and chitosan in china”, Chitin and Chitosan Research,2(3), 19, 1996.
290.莫秀梅,“甲壳胺-聚氨酯复合膜的界面粘合研究”, 功能高分子学报, 7(3), 311-17,1994. SCI 收录
291.莫秀梅, 周涵新,孙桐,“甲壳胺的结晶度和结晶形态”, 功能高分子学报, 6(2), 117-122, 1993. SCI 收录
292.莫秀梅, 周涵新, “甲壳胺纤维的制备及结构表征”, 中国纺织大学学报, 19(6), 90, 1993
293.莫秀梅, 周涵新, “甲壳胺纤维的研究”, 生物医学工程学报, 4(1), 223,1992.
294.莫秀梅, 赵德仁, “农药的控制释放-2”, 功能高分子学报, 1(2), 17, 1989.


地址:上海市松江区人民北路2999号    邮政编码:201620

最后更新时间:2019年   

沪ICP备19035745号-1